• Open Podium Poëzie Maastricht GET THE GROOVE

Open Podium Poëzie Maastricht GET THE GROOVE

24 MAART 2018

11.00-17.00 workshop                                                                                                                                                                                                       19.00-21.00 presentatie                                                                                                                                                      

(English below)

Op 24 maart is er een speciale editie van het Open Podium Poëzie Maastricht. We hebben de handen ineengeslagen met ‘The Innbetween’ en dit inspirerende evenement bedacht, gericht op de jonge bewoners van Maastricht (e.o.). Wat is er mogelijk met poëzie en muziek als je ze samen brengt? Wat gebeurt er als je jonge mensen bij elkaar zet en hun een muzikaal poëtische performance laat maken? Jongeren van 15 tot 25 jaar kunnen deelnemen aan een workshop gegeven door, eveneens, jonge muziekmakers Ard Kok, Isidor ten Hooven, Joram Heijmans en Tato Wesselo. Zij laten de deelnemers ervaren wat je vanuit tekst met muziek kunt doen, waarna ze met de gehele groep (max. 12 personen) de presentatie voorbereiden die aan het einde van de dag wordt uitgevoerd voor publiek. Als deelnemer mag je een tekst in welke taal dan ook inbrengen, die in de performance wordt verwerkt. De muzikale teksten worden afgewisseld met composities van de muziekmakers zelf uit diverse gezamenlijke- en soloprojecten.

Voor de presentatie is uiteraard IEDEREEN, van ELKE leeftijd, welkom!

Kosten workshop: €10,00 (incl. lunch,diner)                                                                      
Entree presentatie: gratis                                                                                                          
Locatie: The Innbetween, Capucijnenstraat 122 Maastricht   
                                                                                                    
Inschrijven voor de workshop: lontenhooven@gmail.com.                                                      
Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!                                        

Open Podium Poëzie is onderdeel van stichting PEM www.stichtingpem.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, Sticting Elisabeth Strouven, The Innbetween, Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof en de gemeente Maastricht


24 MARCH 2018    

11.00-17.00 workshop                                                                                                                        
19.00-21.00 presentation

On 24 March , a special edition of Open Podium Poëzie Maastricht (Open Stage for Poetry) will take place. In cooperation with ‘The Innbetween’ we can present this inspiring event, focused on the young people living in Maastricht. What are the possibilities of poetry and music when you’re bringing them together? What happens when you put young people together and let them create a musically poetic performance? Young people, 15 to 25 years, can join a workshop, given by also young musicians Ard Kok, Isidor ten Hooven, Joram Heijmans en Tato Wesselo. They will give the participants an experience of what you can do with music when starting from poetry, and they will create a presentation which will be given at the end of the day, together with the whole group (max. 12 people). As a participant you can bring a poem, in whatever language, which will be incorporated in the performance. The musical poems will be alternated with music from divers compositions of the musicians themselves.  

                                                                                                                                                                                                              At the presentation, of course, EVERYONE, of ANY age, is welcome!  

Workshop: €10,00 (incl. lunch, diner)                                                                                 
Entrance presentation: free                                                                                                                Location: The Innbetween, Capucijnenstraat 122 Maastricht                                            
Signing up for the workshop
: lontenhooven@gmail.com.                                                                
Be quick, there is a limited number of participants!

Open Podium Poezie is part of the PEM Foundation www.stichtingpem.nl

Open Podium Poëzie Maastricht - Nederlands

Missie

Open Poëzie Podium Maastricht wil kunst, in dit geval in de vorm van poëzie, integreren in de samenleving als iets waar iedereen aan deel kan nemen. Mensen krijgen zo de kans zich te ontwikkelen in taalvaardigheid en presentatie, en worden zich bewuster van taal in het algemeen en de mogelijkheden om zich uit te drukken.

De basis van de activiteiten van OPPM  wordt gevormd door enkele open podia voor poëzie per jaar. Er wordt een structuur geboden en de rest van de inhoud ontstaat samen met de aanwezige dichters/publiek. Het mag in elke taal of dialect. Omdat elke middag of avond een verrassing is wie de dichters zijn- iedereen kan zich melden op de avond zelf- wordt poëzie in zijn grote diversiteit zichtbaar. Poëzie aan elkaar voordragen werkt verbindend en dit wordt versterkt doordat de activiteit met elkáár wordt vormgegeven. Interactieve avonden dus. Het geheel staat onder leiding van een gastvrouw/heer die actief én op de achtergrond aanwezig is om een goede balans te houden in het verloop van de avond. Live muziek is er ook, ter afwisseling of versterking van de woorden. De artiesten zijn altijd verschillend en de muzieksoort loopt uiteen, diversiteit is ook hier een keuze.

Bij OPPM krijgen mensen de gelegenheid zich te verdiepen en te ontwikkelen in de poëzie…zowel in de literatuur als het schrijven en voordragen. Hiervoor wordt  samengewerkt met (jeugd) onderwijsinstellingen, andere organisaties die zich met poëzie bezig houden, dichters en ieder ander die hierin zou kunnen bijdragen. Ook samenwerking met internationale gemeenschappen juichen wij toe, het delen van verschillende talen en cultuur verrijkt onze kennis en begrip voor elkaar.

Visie

Met zorg gekozen woorden verrijken het taalgebruik en brengen verdieping in de vorm van communicatie. Mensen mogen zich laten horen aan een geïnteresseerd publiek. Wij zien een behoefte in mensen om gezien en gehoord te worden en het luisteren naar verschillende ‘verhalen’ in de vorm van de gekozen gedichten bevordert begrip voor elkaar. Omdat taal een sterk communicatiemiddel is laat de spreker met de keuze van het gedicht (zelfgeschreven of niet) en de manier waarop hij het voordraagt altijd iets van zichzelf zien aan de luisteraar. En een mens die zichzelf is, is op zijn best. Wij stimuleren de mensen voor te dragen in de taal die zij zelf willen, soms kan je iets het beste uitdrukken in je moedertaal/dialect of wil je een gedicht in zijn oorspronkelijke taal laten horen. Elke taal heeft zijn eigen klank en ritme en brengt op zijn manier een boodschap over.

Wij zijn van mening dat poëzie en kunst in het algemeen, een bijdrage kunnen leveren aan gezondheid en ontwikkeling van mensen en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Hiervoor is het van belang een laagdrempelig podium te bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar literaire kwaliteit niet de hoofdzaak is. Maar waar literatuur zeker wél aanwezig is, om aan te refereren en om je aan op te trekken. Er zijn ook altijd dichtbundels aanwezig.

Doelstelling

Open Podium Poëzie Maastricht wil een laagdrempelig open podium bieden voor poëzie voor iedereen die (eigen) gedichten, in eender welke taal of dialect, wil delen met anderen. Ze wil de diversiteit en inzetbaarheid van poëzie zichtbaarder maken en participatie in kunst van onderaf de maatschappij voeden.  Open Podium Poëzie Maastricht biedt diverse educatieve en literaire activiteiten met betrekking tot poëzie aan als stimulans. De activiteiten van Open Podium Poëzie Maastricht zijn erop gericht cultuur en verbinding in de samenleving te verdiepen en te verrijken.

 Open Podium Poezie maastricht - Englisch

Mission

Open Poëzie Podium Maastricht (open stage for poetry, Maastricht) wants to present art to society, in the form of poetry, as something in which anybody could participate. In this way, people get the chance to develop their linguistic and presentational skills and become aware of all the possible ways to express themselves and the various possibilities within language in general. The base of OPPM activities contains a few open stage evenings a year. On such an evening, a global structure is offered, yet the actual poetic content will arise together with the poets/audience that are/is present and thus, the poems are allowed to be written in every language or dialect preferred. Since it will be a surprise who is going to be the poet each evening (everyone is allowed to sign up) poetry itself will be visible in its great diversity. Reciting poetry to each other has a bonding effect and this can be fortified when the activity is being designed together. So, these are interactive evenings. The whole thing is presided over by a hostess whose contribution is both active and in the background, overseeing the balance of the evening. Also, live music is programmed to alternate with or to accompany the poems. Each evening there are different musicians and genres, since diversity is the overall choice. OPPM creates an opportunity for people to explore poetry in depth, focusing on the aspects of literature as well as writing and presentation and is therefore pleased to work together with educational institutes, other organizations focused on poetry, poets and any other person that could contribute. We welcome collaborations with international communities; After all, sharing different languages and cultures improves our knowledge and comprehension for each other.

 Vision                                                                                                                                                             Carefully picked words enrich use of language and bring depth to communication. People should feel the space to speak for and to be heard by an interested audience. We see people's need to be seen and heard, and listening to different “stories” in the form of chosen poems promotes comprehension for one another. As language is a strong communicational tool, a speaker always shows a bit of himself to the listener by the choice of their poem and the way of reciting. When one talks from the heart, one is at one's best. We encourage people to recite poems in the language they want, because most of the time, one can best express oneself in one's native language or dialect, or one wants to present a poem in its original language. Each language has its unique sounds and rhythm and communicates its own message. We believe that poetry and art in general can make a contribution to people's health and development and must be approachable for anybody. Therefore, it is of great interest to offer an accessible stage on which everyone feels welcome, and high literary quality is not the main course, yet on which literature is a tool to refer to and to pull oneself up by. For example, the presence of poetry books.

Ambition
Open Podium Poëzie Maastricht wants to offer an approachable open stage for poetry for anyone who would like to share (own) poems, with one another, in whatever language or dialect. We want to make the diversity and availability of poetry more visible and we want to nourish participation in art from the base of society. OPPM offers a diversity of educational and literary activities with regard to poetry as a stimulant. Activities of Open Podium Poëzie Maastricht are aimed to enrich culture and relations in society and to make it more profound.